top of page

PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN

Jolande Vos-Verdult van Novaturier, gevestigd aan Frankenlaan 5, 4841 XN Prinsenbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

 

 Website: www.novaturier.nl

e-mailadres: jolande@novaturier.nl

Postadres:  Frankenlaan 5, 4841 XN Prinsenbeek

Telefoonnummer: +31 0645432041

 

Jolande Vos-Verdult is de Functionaris Gegevensbescherming van Novaturier. Zij is te bereiken via jolande@novaturier.nl of 06-45432041.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE NOVATURIER VERWERKT

 

Novaturier verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Novaturier verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over jouw activiteiten op de website 

- Internetbrowser en apparaat-type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE NOVATURIER VERWERKT

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via jolande@novaturier.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG NOVATURIER PERSOONSGEGEVENS VERWERKT 

 

Novaturier verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het bijhouden van coachingsuren in een logboek t.b.v. certificering bij de International Coaching Federation

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Novaturier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

 

Novaturier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Novaturier) tussen zit. 

 

HOE LANG BEWAART NOVATURIER JE PERSOONSGEGEVENS

 

Novaturier bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

- Persoonsgegevens verstrekt t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst: zolang je klant bent en 7 jaar daarna. Dit in verband met de onderlinge communicatie en wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

- E-mailadres en voornaam vrijwillig verstrekt via de opt-in bij het aanmelden voor de nieuwsbrief van Novaturier. De bewaartermijn voor deze gegevens is afhankelijk van eventuele uitschrijving. In elke nieuwsbrief is onderaan een mogelijkheid tot uitschrijven. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens verwijderd (mits je geen klant bent, anders geldt de bovenstaande bewaartermijn van 7 jaar). 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Novaturier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Novaturier blijft verantwoordelijk voor de verwerking hiervan. 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE NOVATURIER GEBRUIKT

 

Novaturier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Novaturier gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Novaturier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij, Jolande Vos, een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jolande@novaturier.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Novaturier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE NOVATURIER PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

 

Novaturier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij, Jolande Vos, via jolande@novaturier.nl of op 06-45432041.

bottom of page